dr hab. WIOLETTA KAMIŃSKA, prof. UJK
Kierownik Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej

pok. 447, tel. (41) 349 64 00
e-mail: wioletta.kaminska@ujk.edu.pl

Badania naukowe: Społeczne i gospodarcze przemiany w Polsce południowo-wschodniej w warunkach transformacji ustrojowej, Procesy ludnościowe w małych miastach, Procesy transformacji obszarów wiejskich.

WYKSZTAŁCENIE: wyższe, dr hab. nauk o Ziemi w zakresie geografii, specjalność geografia społeczno-ekonomiczna.
2007 r. - uzyskanie stopnia dr. hab. nauk o Ziemi w zakresie geografii (specjalność geografia społeczno-ekonomiczna) w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie,
1994 r. - uzyskanie stopnia dr. nauk o Ziemi w zakresie geografii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie,
1987 r. - uzyskanie stopnia mgr. w Instytucie Geografii Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach.


PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ:
od 2007 r. - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - profesor,
od 2007 r. - Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu - profesor wizytujący,
1994-2007 - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach - adiunkt,
1987- 1994 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach - asystent,
Recenzent artykułów i monografii naukowych w j. polskim i angielskim.


DOROBEK NAUKOWY: obejmuje ok. 150 pozycji, w tym: 4 monografie, 8 monografii zbiorowych oraz ponad 100 artykułów naukowych w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

WYKAZ PUBLIKACJI

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
- Nagroda Rektora UJK za wyróżniające osiągnięcia naukowe w 2007 r.
- Nagroda Rektora UJK za wyróżniające osiągnięcia naukowe w 2009 r.
- Nagroda Rektora UJK za wyróżniające osiągnięcia naukowe w 2010 r.
- Medal 40-lecia UJK,
- Medal Komisji Edukacji Narodowej,
- Srebrny Krzyż Zasługi.


PEŁNIONE FUNKCJE I CZŁONKOSTWO:
Członek Komitetu Nauk Geograficznych PAN w Warszawie (kadencja 2010-2015 i 2016-2019),
Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie (kadencja 2011-2014 i 2015-2018),
Przewodnicząca Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Wiejskich KPZK PAN (kadencja 2011-2014 i 2015-2018),
Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Geograficznego (kadencja 2011-2016),
Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich przy MNiSW (kadencja 2012-2016),
Dyrektor Instytutu Geografii UJK w Kielcach w latach 2008-2012,
Wicedyrektor Instytut Geografii UJK w Kielcach w latach 2002-2005,
Członek Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego od 2007 r.,
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich (kadencja 2012-2016),
Członek Rady Naukowej czasopisma Miscellanea Geographica (UW Warszawa),
Członek Rady Naukowej Czasopisma Geograficznego
Członek Komisji w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską,
Członek Rady Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Członkami Unii Europejskiej "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością".


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA:
Promotor pracy doktorskiej Ewy Baran pt. Procesy depopulacji na obszarach wiejskich regionu świętokrzyskiego w latach 1978-2011, obronionej 18 września 2014 r. - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UJK w Kielcach,

Promotor we wszczętym przewodzie doktorskim Iwony Kopacz - temat Przedsiębiorczość a warunki życia mieszkańców wsi w województwie świętokrzyskim - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UJK w Kielcach,

Opiekun naukowy doktorantów:
- mgr Monika Noga - IV rok studiów doktoranckich w IG UJK

Recenzent w czterech przewodach doktorskich (Uniwersytet Warszawski, UMCS, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki)

Promotor ok. 100 prac magisterskich i ok. 80 licencjackich

Prowadzenie zajęć (wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, zajęć terenowych) z przedmiotów: podstawy turystyki, agroturystyka, ekologia i ochrona środowiska, turystyka uzdrowiskowa, geografia turystyczna, walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne, krajoznawstwo, regiony turystyczne, przyrodnicze podstawy rozwoju turystyki, walory turystyczne obszarów wiejskich, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, podstawy rekreacji.


DOŒWIADCZENIA ORGANIZACYJNE:
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego i Naukowego cyklu Ogólnopolskich Konferencji nt. Procesy Transformacji Obszarów Wiejskich. Dotychczas odbyło się 5 konferencji.
Członek komitetów Naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji,
Członek Rady programowej Międzynarodowej Konferencji Agrotravel 2015.


WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA: Uniwersytet im. Herzena w Sankt Petersburgu.


powrót